Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku – ile się na nią czeka?

W celu ochrony wszystkich użytkowników ruchu drogowego oraz pieszych, kierowca zobowiązany jest do wykupienia polisy OC. W praktyce oznacza to, że opłaca on składki o ustalonej wysokości, a ubezpieczyciel deklaruje, że poniesie koszt szkód spowodowanych przez niego podczas prowadzenia samochodu. Ubezpieczyciel pełni rolę gwaranta, że w przypadku obrażeń ciała lub strat majątkowych wynikających z winy kierowcy, osobom poszkodowanym zostanie wypłacona należna rekompensata. A ile to może trwać?

Jak długo trwa przeprowadzenie likwidacji szkody z OC sprawcy?

Realizacja pierwszych działań w ramach procedury likwidacji szkody z OC należy do poszkodowanego. Musi on zebrać wszystkie dokumenty, które potwierdzają poniesioną stratę i stanowią podstawę roszczeń wobec ubezpieczyciela. Dokumenty te mogą obejmować raport policji lub oświadczenie o kolizji drogowej i powinny być przekazane asekuratorowi obsługującemu polisę OC sprawcy podczas zgłaszania szkody.

Od tej chwili ubezpieczyciel ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie wypłaty rekompensaty w ciągu 30 dni. W tym czasie powinien on albo przekazać poszkodowanemu należne pieniądze, albo przedstawić uzasadnienie odmowy. W niektórych przypadkach asekurator może wydłużyć okres rozpatrywania wniosku, jednak ostateczna decyzja musi zostać podjęta przed upływem maksymalnie 90 dni od złożenia wniosku. Nieuzasadniona zwłoka w wypłacie świadczenia wiąże się z naliczaniem ubezpieczycielowi odsetek za każdy dzień opóźnienia.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy strony zdarzenia wchodzą na drogę sądową. Wówczas wypłata odszkodowania zostaje wstrzymana do momentu wydania prawomocnego wyroku i całkowitego zakończenia postępowania. Niemniej jednak większość wniosków o wypłatę rekompensaty zostaje sfinalizowana w przeciągu 30 dni.